Издаване на сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове

Категоризиране на места за настаняване

Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър

Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни планински водачи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията

Сертифициране на туристически информационен център

Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър

Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни екскурзоводи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията

Повишаване на категорията на места за настаняване

Повишаване категорията на заведение за хранене и развлечения

Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване

Категоризиране на туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове

Категоризация на заведения за хранене прилежащо към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове

Издаване на удостоверение за туроператорска и/или агентска дейност

Издаване на удостоверение за туроператорска и/или туристическа агентска дейност при извършване на дейност само по електронен път

Вписване на заявена промяна в обстоятелствата при промяна на лице извършващо дейност за категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

№ 2559

Вписване на организация за управление на туристическите райони

№ 1927

Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристически сдружения в Националния туристически регистър

Вписване на организация за управление на туристическите райони

Издаване на дубликат на сертификат за туристически информационен център