Всички е-услуги  |  Назад

СПРАВКА

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Длъжност Брой лица Образование Kвал. и преквал. курсове и/или стаж за управителя Езикова квалификация
висше средно специално средно основно с два чужди езика с един чужд език без чужд език

Подпис и печат