Всички е-услуги  |  Назад

ФОРМУЛЯР

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗЛЕЧЕНИЯ

5. Времетраене на работата:

6. Досегашна категория:

7. Категория, за която се кандидатства:

(наименование, седалище и адрес на управление)

(наименование, седалище и адрес на управление)