Всички е-услуги  |  Назад

УВЕДОМЛЕНИЕ

за временно или еднократно предоставяне на услуги от туроператор/туристически агент, установен в друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария

(отбелязват се с "Х" дейностите, за които се заявява регистрация; в случай че се заявява едновременно извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност, се дължат такси и за двата вида дейност)

(изписва се фирмата на търговеца с български и латински букви)

(за градове с районно деление)

(посочва се лицето с право да представлява заявителя при подаването на заявление-декларацията – законен представител или пълномощник)

(посочва се качеството - управител, изпълнителен директор, пълномощник)

(посочва се начална и крайна дата на предоставяне на услугите; в случай че свободното предоставяне на услугите ще се извършва за първи път на територията на страната, уведомлението се подава в срок три месеца преди започване предоставянето на услугите)

(отбелязват се с "Х" приложените документи)


(описват се документите)
За лицата по т. 11.3. се прилагат съответния брой декларации

Издърпайте или добавете необходимите документи

(поставя се саморъчен подпис на представляващия заявителя; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)