Всички е-услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за сертифициране на балнеолечебен (медикъл СПА) център, СПА център, уелнес център и таласотерапевтичен център

(пълното име на организацията с български и латински букви)

Попълни автоматично с

(посочва се лицето с право да представлява заявителя при подаването на заявление-декларацията – законен представител или пълномощник)

(посочва се качеството - управител, изпълнителен директор, пълномощник)

4.2. Вид на обекта

(отбелязва се с "Х" вида обект, за който се заявява сертифициране)

(отнася се за балнеолечебен (медикъл спа) център и таласотерапевтичен център)

(отнася се за спа център и уелнес център)

(посочват се обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; когато не е налична такава информация, обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място)

  

ДлъжностБрой лицаОбразованиеПрофесионална квалификацияЕзикова квалификацияСтаж

8.1. Търговецът намира ли се в производство по несъстоятелност или ликвидация?

Лицето в ликвидация ли е?

(отнася се за лицата, които не са търговци)

8.2. Заявителят осигурил ли е подходящи помещения, обзавеждане, оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги за заявения за сертифициране обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3 от Закона за туризма?

9. Декларация за истинност

(отбелязват се с "Х" приложените документи)


(описват се документите)

Издърпайте или добавете необходимите документи

(поставя се саморъчен подпис на представляващия заявителя; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)