Заявление за промяна в обстоятелствата

№ 1029

Категоризиране на туристически хижи, туристически спални, туристически учебни центрове

№ 1475

Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

№ 2750

Повишаване на категорията на места за настаняване

№ 2751

Повишаване категорията на заведение за хранене и развлечения

№ 2759

Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване

№ 2760

Категоризиране на места за настаняване

№ 2761

Категоризация на заведения за хранене прилежащо към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове

№ 2557

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти, на сертифицирани туристически обекти и идентификационна карта на "Екскурзовод" и "Планински водач"

№ 1476

Издаване на сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове

№ 1030

Издаване на удостоверение за туроператорска и/или агентска дейност

№ 2976

Уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор или туристически агент

№ 387

Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър

№ 2774

Временно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията на Република България

№ 2775

Издаване на удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Планински водач"

№ 2776

Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

№ 2777

Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач" при трайно установяване в Република България на планински водачи от Европейския съюз с цел упражняване на професията.

№ 2778

Издаване на удостоверение за упражняване на професията „Екскурзовод" за екскурзовод от Европейския Съюз, който се установил трайно в Република България.

№ 2780

Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър

№ 2781

Регистрация при временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България

№ 2782

Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни планински водачи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията

№ 2783

Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни екскурзоводи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията

№ 620

Определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност

№ 1927

Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристически сдружения в Националния туристически регистър

№ 2969

Издаване на дубликат на сертификат за туристически информационен център

№ 2973

Сертифициране на туристически информационен център

№ 2559

Вписване на организация за управление на туристическите райони

Заявление за предоставяне на възможност за предаване на данни до Единната система за туристическа информация чрез централният компонент за свързаност

Информация за попълване и предоставяне от ЮЛ/ФЛ до съответният категоризиращ орган