Всички е-услуги

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за повишаване на категория на места за настаняване

(пълното име на организацията с български латински букви)

3. Адрес за кореспонденция, електронна поща или факс

(посочва се лицето с право да представлява заявителя при подаването на заявление-декларацията – законен представител или пълномощник)

(посочва се качеството - управител, изпълнителен директор, пълномощник)

Данни за обекта, чиято категория се потвърждава

5.2. Тип място за настаняване и заведение/я за хранене и развлечения

  от които:

от които:

5.5. Период на експлоатация

5.6. Категория, която се повишава

5.7. Настояща категория

7. Декларация за истинност

(отбелязват се с "Х" приложените документи)


(описват се документите)

Издърпайте в полето по-долу или добавете необходимите документи

(поставя се саморъчен подпис на представляващия заявителя и се посочва дата на подписване; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)