Всички е-услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ


потвърждаване на

зза категоризиране на място за настаняване и/или заведение за хранене и развлечения

(пълното име на организацията с български латински букви)

3. Адрес за кореспонденция, електронна поща или факс

(отбелязва се с "Х")

Заведение за хранене и развлечения

  от които:

от които:

5.5. Период на експлоатация

5.6. Категория, която се повишава

5.7. Настояща категория

7. Декларация за истинност

(отбелязват се с "Х" приложените документи)


(описват се документите)

Издърпайте в полето по-долу или добавете необходимите документи

(поставя се саморъчен подпис на представляващия заявителя; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)