Всички е-услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ

за категоризиране на туристическа хижа/туристическа спалня/туристически учебен център

5.2. Вид на обекта:

5.3. Категория, за която се кандидатства:
7.2. Че лицето не е в ликвидация – когато е приложимо