Всички е-услуги  |  Назад

ЗАЯВЛЕНИЕ

за категоризиране на туристическа хижа/туристическа спалня/туристически учебен център

(имена – собственик, лице, стопанисващо и управляващо обекта, наемател, представител (и), председател на туристическо дружество)

(търговско дружество, едноличен търговец, туристическо дружество)

(община)

(планина, местност, населено място, телефон)

5.2. Вид на обекта

(моля, посочете с "Х")

5.3. Категория, за която се кандидатства

(моля, посочете с "Х")


Издърпайте в полето по-долу или добавете необходимите документи