Всички е-услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност

(отбелязват се с "Х" дейностите, за които се заявява регистрация; в случай че се заявява едновременно извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност, се дължат такси и за двата вида дейност)

(изписва се фирмата на търговеца с български и латински букви)

(за градове с районно деление)

(попълва се в случай че е различен от адреса на управление по т. 3)

(за градове с районно деление)

(посочва се лицето с право да представлява заявителя при подаването на заявление-декларацията – законен представител или пълномощник)

(посочва се качеството - управител, изпълнителен директор, пълномощник)

(отбелязва се с "Х" начинът или начините на осъществяване на дейността)

(посочва се, в случай че е избрано осъществяване на дейността по електронен път)

(посочва се административният адрес на всяко от помещенията)

7.3. Разположение

(посочват се обстоятелствата, от които произтича правото на заявителя да ползва помещенията за извършване на дейността)

(посочва се административният адрес на помещението, за което е избрано това основание)

(посочва се административният адрес на помещението, за което е избрано това основание)

(посочва се административният адрес на помещението, за което е избрано това основание)

(посочва се основанието, както и административният адрес на помещението, за което е избрано това основание)

(посочват се, в случай че е избрано осъществяване на дейността по електронен път)

Длъжност Име (три имена) Образование Стаж в туризма (брой години) Езикова квалификация
висше в областта на туризма висше средно професионална квалификация в областта на туризма владеене на чужд език владеене на български език

11.1. Търговецът свързано лице ли е с търговец, чиято регистрация за извършване на туропераiторска и/или туристическа агентска дейност е заличена (с изключение случаите на заличаване по искане на регистрираното лице)?

11.2. Търговецът бил ли е обявен в несъстоятелност и намира ли се в производство по несъстоятелност или ликвидация?

Посочват се трите имена на физическите лицата по чл. 61 ал. 3., като за българските лица обстоятелствата се проверяват служебно

(ако има такива)

(ако има такива)

12. Декларация за истинност

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

(отбелязват се с "Х" приложените документи)


(описват се документите)
За лицата по т. 11.3. се прилагат съответния брой декларации

Издърпайте или добавете необходимите документи

(поставя се саморъчен подпис на представляващия заявителя; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)