Всички е-услуги  |  Назад

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за откриване на процедура за учредяване на организация за управление на туристически район (ОУТР) – чл. 23, ал. 1 от Закона за туризма

пълното име на организацията с български букви

пълното име на организацията с латински букви

(задължително се попълва точният адрес)

(посочва се информация за учредителите по чл. 22 от Закона за туризма – наименование и БУЛСТАТ, както и основание за участие в ОУТР )
(посочват се данни за представителите - име, презиме, фамилия; качество)

Попълни автоматично с

(посочва се качеството - управител, изпълнителен директор, пълномощник)


(посочват се обстоятелства, свързани с предмета и целите на ОУТР)

6. Декларация за истинност

*

*

7.1. Поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 22 от Закона за туризма. *

7.2. Оригинал на протокол от проведено събрание на учредителния комитет. *

7.3. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник.


(файлът се подписва с електронен подпис на всички членове на учредителния комитет или на пълномощника)