Всички е-услуги  |  Назад

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за вписване на организация за управление на туристически район (ОУТР) в Националния туристически регистър – чл. 29, ал. 2 от Закона за туризма

пълното име на организацията с български букви

пълното име на организацията с латински букви

(задължително се попълва точният адрес)

(описание на предмета на дейност на ОУТР)

(посочват се органите на управление съгласно устава на ОУТР, както и техният състав)


Състав


Състав


Състав


Попълни автоматично с

5. Декларация за истинност

*

*

6.1. Копие на протокол от учредителното събрание. *

6.2. Копие на устава на ОУТР, подписан от учредителите и одобрен от министъра на туризма. *

6.3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват организацията, и образец от печата на организацията. *

6.4. Декларации от членовете на управителния и на контролния съвет, че не се намират помежду си в брак или родство по права линия без ограничения, по съребрена линия - до втора степен включително, и не са роднини по сватовство - до втора степен включително. *


(файлът се подписва с електронен подпис на всички членове на учредителния комитет или на пълномощника)