Всички е-услуги  |  Назад

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ

за промяна в обстоятелствата на вписана организация за управление на туристически район (ОУТР) – чл. 168, ал. 2 от Закона за туризма

Попълни автоматично с

(задължително се попълва точният адрес)Oписват се документите.

Приложени документи *

(файлът се подписва с електронен подпис на всички членове на учредителния комитет или на пълномощника)