Всички е-услуги  |  Назад

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ИСКАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВПИСАНА ОРГАНИЗАЦИЯ

за управление на туристически район (ОУТР) – чл. 44, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 1 от Закона за туризма

Попълни автоматично с


Решение на Общото събрание *


Oписват се документите.

(файлът се подписва с електронен подпис на всички членове на учредителния комитет или на пълномощника)