Всички е-услуги  |  Назад

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за вписване на туристическо сдружение в Националния туристически регистър

(пълното име на сдружението с български букви)

(пълното име на сдружението с латински букви)

1.3.1 *

1.3.2. *

1.4. Вид на сдружението по чл. 48 от Закона за туризма *

Попълни автоматично с

(посочва се лицето с право да представлява сдружението при подаването на заявление-декларацията – законен представител или пълномощник)


(посочват се обстоятелства, свързани с предмета и целите на организацията по чл. 47, ал. 3 и изискванията по чл. 50 от Закона за туризма)


6.1. Сдружението членува в ОУТР, на чиято територия е седалището му *

6.2. В туристическото сдружение членува община след решение на общинския съвет *

7. Декларация за истинност

*

*


(описват се документите)

Издърпайте или добавете необходимите документи