Всички е-услуги  |  Назад

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 52, ал. 9 от Закона за туризма

Попълни автоматично с

(наименование на туристическото сдружение)

(вид на туристическото сдружение съгласно чл. 48 от Закона за туризма)


1. списък на действителния брой членове и платения от тях членски внос за предходната година на сдружението *


Oписват се документите.


Oписват се документите.

(файлът се подписва с електронен подпис от представляващия сдружението по регистрация)