Всички е-услуги  |  Назад

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

относно туристическо сдружение вписано в Националния туристически регистър

Попълни автоматично с

(задължително се попълва точният адрес)(описват се документите)

Издърпайте или добавете необходимите документи

(файлът се подписва с електронен подпис на представляващия туристическото сдружение)