Всички е-услуги  |  Назад

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ

за заличаване от Националния туристически регистър

Попълни автоматично с

(наименование на туристическото сдружение)

(вид на туристическото сдружение съгласно чл. 48 от Закона за туризма)


(община, населено място, пощ. код, бул./ул. №)(описват се документите)

Издърпайте или добавете необходимите документи

(файлът се подписва с електронен подпис на представляващия туристическото сдружение)