Всички е-услуги

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА/КМЕТА НА ОБЩИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ
на сертификат за туристически информационен център

Попълни автоматично с

(посочва се лицето с право да представлява заявителя – законен представител или пълномощник)


(посочват се причините за искането, например унищожаване, захабяване или загубване на първоначално издадения сертификат с приложена декларация за обстоятелствата, при които сертификатът е загубен или унищожен):

(описание на приложените документи)

4.1 Сертификат №


(описание на приложените документи)

(файлът се подписва с електронен подпис)