Всички е-услуги  |  Назад

ЗАЯВЛЕНИЕ


ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ


НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРОПЕРАТСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНСТКА ДЕЙНОСТ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА КАТЕГОРИЯ ИЛИ НА СЕРТИФИКАТ НА СПА, БАЛНЕО, БАЛНЕО-СПА ИЛИ ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР

Попълни автоматично с

((изписват се трите имена на заявителя)

(за градове с районно деление)

3. Желая да ми бъде издаден дубликат на:

(Изписва се номера, датата и годината на изваване )

6. Декларация за истинност

Издърпайте или добавете необходимите документи

(поставя се саморъчен подпис на представляващия заявителя; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)