Всички е-услуги  |  Назад

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ

ИДЕНТИФИКАЦИОННА КАРТА ЗА ЕКСКУРЗОВОД ИЛИ ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ

Попълни автоматично с

((изписват се трите имена на заявителя)

(за градове с районно деление)

3. Желая да ми бъде издаден дубликат на:

(Изписва се номера, датата и годината на изваване )

5. Декларация за истинност

(поставя се саморъчен подпис на представляващия заявителя; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)