Всички е-услуги

УВЕДОМЛЕНИЕ

за временно или еднократно предоставяне на услуги от туроператор/туристически агент, установен в друга държава членка установен в друга държава членка установен в друга държава членка

(отбелязват се с "Х" дейностите, за които се подава уведомлението)

(изписва се фирмата на търговеца с български и латински букви)

(за градове с районно деление)

(посочва се лицето с право да представлява туроператора/туристическия агент при подаването на уведомлението – законен представител или пълномощник)

(посочва се качеството - управител, изпълнителен директор, пълномощник)

(посочва се начална и крайна дата на предоставяне на услугите; в случай че свободното предоставяне на услугите ще се извършва за първи път на територията на страната, уведомлението се подава в срок три месеца преди започване предоставянето на услугите)

(отбелязват се с "Х" приложените документи)


(описват се документите)

Издърпайте в полето по-долу или добавете необходимите документи

(поставя се саморъчен подпис на представляващия заявителя; ако се подава по електронен път,файлът се подписва с електронен подпис)