Всички е-услуги

ДО МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
КМЕТА НА ОБЩИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

(пълното име на организацията с български и латински букви)

3. Адрес за кореспонденция, електронна поща или факс

Попълни автоматично с

(посочва се лицето с право да представлява заявителя при подаването на заявление-декларацията – законен представител или пълномощник)

(посочва се качеството - управител, изпълнителен директор, пълномощник)

6.2. Категория заведение за хранене и развлечения

(отбелязва се с "Х" категория заведение за хранене и развлечения, за което се заявява категоризиране)

от които:

6.4. Период на експлоатация

6.5. Вид на заведението

6.6. Категория, която се заявява

6.7. Настояща категория

(посочват се обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; когато не е налична такава информация, обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място)

  
  бр.
  бр.

9.2. Справка за образование, езикова квалификация и стаж

Длъжност Брой лица Образование Kвал. и преквал. курсове и/или стаж за управителя Езикова квалификация
висше средно специално средно основно с два чужди езика с един чужд език без чужд език мин. познанани по един чужд език

10.1. Търговецът намира ли се в производство по несъстоятелност или ликвидация?

Лицето в ликвидация ли е?

(отнася се за лицата, които не са търговци)

10.2. Собственик на обекта

10.3. Лице, извършващо дейност в обекта

11. Декларация за истинност

(отбелязват се с "Х" приложените документи)


(описват се документите)

Издърпайте в полето по-долу или добавете необходимите документи

(поставя се саморъчен подпис на представляващия заявителя и се посочва дата на подписване; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)