Всички е-услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за вписване в Регистъра на правоспособните планински водачи от Европейския съюз, страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, трайно установили се в Република България

(изписва се пълното име на лицето с български и латински букви)

(за градове с районно деление)

Образование

(диплома №/дата, издадена от)

(свидетелство №/дата, издадена от)

(посочете език)


(моля посочете)

5. Начин на упражняване на професията

6. Декларация за истинност


(описват се приложените документи)

(поставя се саморъчен подпис на заявителя и се посочва дата на подписване; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)