Всички е-услуги

УВЕДОМЛЕНИЕ

за временно упражняване на професията „планински водач“ от лице, установено в друга държава членка

(имената се изписват с български и латински букви)

(за градове с районно деление)

(посочва се начална и крайна дата за упражняване на професията; уведомлението се подава не по-късно от един месец преди започване на дейността; в случай че упражняването на професията ще се извършва за първи път на територията на страната, уведомлението се подава в срок три месеца преди започване на дейността)


(описват се приложените документи)

(поставя се саморъчен подпис на заявителя и се посочва дата на подписване; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)