Всички е-услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ

за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

(име, презиме, фамилия - собственик, представител)

(търговеца/юридическото лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност)

(населено място, булевард, площад, улица, №, телефон)

6. Настъпила промяна в обстоятелствата относно


Издърпайте или добавете необходимите документи