Всички е-услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване на планински водач в Националния туристически регистър

Попълни автоматично с

(изписва се пълното име на лицето с български и латински букви)

(за градове с районно деление)


(моля посочете)

5. Начин на упражняване на професията

Образование

(диплома №/дата, издадена от)

(свидетелство №/дата, издадена от)

(посочете език)

6. Декларация за истинност

(отбележете с "Х" приложените документи)


(описват се приложените документи)

Издърпайте в полето по-долу или добавете необходимите документи

(поставя се саморъчен подпис на заявителя и се посочва дата на подписване; ако се подава по електронен път, файлът се подписва с електронен подпис)