Всички е-услуги  |  Назад

ДО МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

относно вписаните туристически информационни центрове

Попълни автоматично с

(посочва се лицето с право да представлява заявителя – законен представител или пълномощник)(описание на приложените документи)

(файлът се подписва с електронен подпис)