Всички е-услуги  |  Назад

ДО МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ЗАЯВЛЕНИЕ

за сертифициране на туристически информационен център

Попълни автоматично с

(посочва се лицето с право да представлява заявителя – законен представител или пълномощник)

6. Вид на ТИЦ *

7.1. Копие на документа, удостоверяващ, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на ЕС, на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, или копие от съответното решение на общинския съвет – за общинските ТИЦ.

7.2. Копие на документа за собственост или на договора за наем или на друг документ, от който е видно, че заявителят има права за ползване върху помещението/помещенията на ТИЦ.

7.3. Документ, удостоверяващ въвеждането на центъра в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността му, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.

7.4. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник.


(файлът се подписва с електронен подпис)